REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego

§ 1.
Postanowienia ogólne
 1. Udostepniającym dane jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB). Właścicielem danych jest Skarb Państwa,
  a rozporządza nimi IMGW-PIB.
 2. Podstawą prawną udostępniania danych jest ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 352., z późn. zm.) oraz art. 385-387 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
 3. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 4. Dane dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://danepubliczne.imgw.pl oraz na stronie https://meteo.imgw.pl. Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.
 5. Udostępnienie w systemie teleinformatycznym dotyczy wyłącznie tych danych, co do których istnieje po stronie IMGW-PIB techniczna, technologiczna i ekonomiczna możliwość udostepnienia informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 6. IMGW-PIB nie jest zobowiązany do tworzenia danych, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 7. Udostępnianie do korzystania nie obejmuje tych danych, które IMGW-PIB tworzy poza zakresem wykonywania zadań publicznych określonych prawem.
 8. Niniejszy regulamin stanowi ofertę. Przyjęcie oferty następuje poprzez przystąpienie do korzystania z udostępnionych danych.
 9. W celu realizacji przepisów regulaminu, ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:
§ 2.
Definicje

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. cel prywatny – użycie danych do celów prywatnych, niezarobkowych, w tym do celów prac magisterskich lub doktorskich;
 2. cel działalności gospodarczej - użycie danych do działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.) w tym publikacja danych w dziennikach, czasopismach, magazynach jak i na stronach internetowych, zawierających reklamy;
 3. dane – wszelkiego rodzaju dane, produkty lub usługi, w szczególności meteorologiczne
  lub hydrologiczne, udostępniane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, stanowiące informacje sektora publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 4. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000062756, posiadający nr NIP: 525-000-88-09 oraz REGON: 000080507;
 5. korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pobrała, korzysta lub której udostępniono dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 6. podmioty uprawnione – organy władzy publicznej, właściciele wód lub działający w ich imieniu zarządcy, uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 7. regulamin – Regulamin Udostępniania Danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 8. korzystanie – pobranie lub otrzymanie dostępu, a także komercyjne lub niekomercyjne korzystanie z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 9. udostepniający – IMGW-PIB;
 10. udostępnianie – udostepnienie danych przez IMGW-PIB do korzystania przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 11. wniosek – wniosek o ponowne wykorzystanie danych w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 12. wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła wniosek o korzystanie z danych.
§ 3.
Odpłatne udostępnianie informacji w tym dla potrzeb działalności gospodarczej
 1. Nieodpłatnym dostępem nie są objęte przypadki udostępniania danych do celów,
  o których mowa w ust. 2.
 2. Udostępnianie informacji, pochodzących z podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych oraz biur prognoz hydrologicznych i biur prognoz meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, dla potrzeb działalności gospodarczej lub dla celów:
  • osłony hydrologiczno-meteorologicznej żeglugi morskiej, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej;
  • osłony hydrologiczno-meteorologicznej rolnictwa;
  • badania elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 Prawa wodnego;
  • badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych;
  • informacje przekazywane na potrzeby obronności państwa;
  • utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo-obserwacyjnych;

wymaga podpisania umowy, która określi wysokość kosztów utrzymywania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci, systemów i biur lub koszty wykonania tych badań, pomiarów i ocen, jakie ma ponieść odbiorca.

§ 4.
Udostępnianie informacji podmiotom uprawnionym
 1. Podmiotom uprawnionym, zdefiniowanym w § 2 pkt 6 regulaminu, przysługuje nieodpłatny dostęp do danych na potrzeby:
  • wykonywania zadań ustawowych, w przypadku organów władzy publicznej, właścicieli wód, lub działających w ich imieniu zarządców;
  • badań naukowych i działalności dydaktycznej, w przypadku uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek naukowych Państwowej Akademii Nauk.
 2. W przypadku udostępniania danych podmiotom uprawnionym dla celów określonych w § 3 ust. 2 regulaminu, konieczne jest podpisanie umowy, która określi wysokość kosztów utrzymywania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy sieci, systemów i biur lub koszty wykonania badań, pomiarów i ocen, jakie ma ponieść odbiorca.
§ 5.
Warunki udostępniania i odpowiedzialność korzystającego
 1. Korzystający może używać nieodpłatnie udostępnionych danych jedynie do celów prywatnych. Jakikolwiek użycie danych w celach określonych w § 3 ust. 2 regulaminu wymaga podpisania umowy, która określi wysokość kosztów utrzymywania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy sieci, systemów i biur lub koszty wykonania badań, pomiarów
  i ocen, jakie ma ponieść odbiorca.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym regulaminem, korzystanie z danych jest nieodpłatne.
 3. Udostępnienie i korzystanie z danych następuje pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych IMGW-PIB informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”.
 4. W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, jak w ust. 1, należy również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych IMGW-PIB informacji: „Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone”.
 5. Brak wskazania źródła danych, brak zamieszczenia informacji o przetworzeniu danych lub niedochowanie przez korzystającego innych obowiązków ciążących na korzystającym w związku z korzystaniem z danych, może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, poz. 1089) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 776).
 6. Użycie danych udostępnionych nieodpłatnie w celach określonych w § 3 ust. 2 stanowi oszustwo w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).
§ 6.
Odpowiedzialności IMGW-PIB i jej ograniczenia
 1. W zakresie udostępniania danych IMGW-PIB odpowiedzialny jest wyłącznie
  za przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. IMGW-PIB nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które nastąpiły w wyniku lub
  w związku z udostępnieniem, korzystaniem lub przetworzeniem danych. Korzystanie
  z danych następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność korzystającego.
 3. Część udostępnianych danych może stanowić dane niezweryfikowane, gdy IMGW-PIB dysponuje danymi jedynie w takiej postaci na chwilę ich udostępnienia.
§ 7.
Ograniczenia prawa do korzystania
 1. IMGW-PIB nie jest zobowiązany do tworzenia danych, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 2. Prawo do korzystania z danych może zostać ograniczone w przypadkach wskazanych
  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • jeżeli dostęp do danych jest ograniczony na podstawie ustaw;
  • jeżeli wytworzenie danych nie należy do zakresu określonych prawem zadań publicznych IMGW-PIB;
  • jeżeli prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do baz danych lub prawa własności przemysłowej przysługują podmiotom innym niż IMGW-PIB.
§ 8.
Wnioski
 1. Wniosek wnosi się w przypadku, gdy dane:
  • nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia
   6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2016 r. poz. 933);
  • zostały udostępnione w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będą wykorzystane w warunkach innych niż zostały dla tych danych określone;
  • zostały udostępnione lub przekazane na podstawie innych ustaw określających odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego;
  • nie zostały udostępnione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa § 1 ust. 4 regulaminu;
  • nie zostały udostępnione na stronie www.pogodynka.pl.
 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, korzystania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym z danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym IMGW-PIB.
 3. Wniosek zawiera w szczególności:
  • nazwę podmiotu, do którego został skierowany;
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób i w formie wskazanej we wniosku;
  • wskazanie danych, które mają być objęte korzystaniem, a jeżeli już zostały udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystane oraz źródło udostepnienia lub przekazania;
  • wskazanie celu korzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której dane będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  • wskazanie formy przygotowania danych, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  • wskazanie sposobu przekazania danych, o ile nie zostały udostępnione lub przekazane w inny sposób;
  • w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 2, ponad informacje określone w pkt 1-6 wniosek powinien zawierać również:
   1. wskazanie sposobu dostępu do danych gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
   2. wskazanie okresu, przez który IMGW-PIB będzie umożliwiał korzystanie
    z danych.
 4. Wniosek można złożyć w postaci papierowej (na adres wskazany w § 2 pkt 4) lub elektronicznej (na adres e mail: biznes@imgw.pl). Wzór wniosku- patrz § 1 ust. 9, pkt 7).
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w ust. 3, IMGW-PIB wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§ 9.
Rozpatrywanie wniosków
 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w tym terminie IMGW-PIB poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku wniosku, z którym związane byłyby opłaty lub z którym byłby związane szczególne warunki korzystania z danych, IMGW-PIB złoży wnioskodawcy ofertę.
 3. Wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw
  z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego lub zawiadomić IMGW-PIB o przyjęciu oferty.
 4. Od oferty nie przysługuje sprzeciw, jeżeli dotyczy ona wniosku o stały i bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
 5. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 6. W przypadku otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, IMGW-PIB rozstrzyga
  w drodze decyzji o warunkach korzystania lub o wysokości opłat za korzystanie.
 7. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z danych następuje w drodze decyzji.
 8. Od decyzji, o których mowa w ust. 6 i 7, przysługuje odwołanie, składane do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej za pośrednictwem IMGW-PIB w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
§ 10.
Opłaty
 1. IMGW-PIB może nałożyć opłatę za korzystanie z danych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wysokość opłaty uzależniona jest od zakresu przedmiotowego i czasowego danych,
  o których udostępnienie wniesiono oraz od czasu pracy koniecznego do przygotowania lub przekazania informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku. Nie jest możliwe ustalenie wysokości tej opłaty z góry (wniosek nietypowy w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).
 3. W przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, korzystania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym z danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym IMGW-PIB, IMGW-PIB może nałożyć opłatę za korzystanie, uwzględniającą koszty wynikające
  z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych do realizacji wniosku.
 4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów bezpośrednio poniesionych w celu przygotowania lub przekazania danych w sposób lub w formie wskazanej we wniosku. IMGW-PIB wskazuje sposób obliczenia opłaty na żądanie wnioskodawcy.
§ 11.
Reklamacje i problemy techniczne
 1. Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem wskazany w § 2 pkt 4 lub pod adresem e-mail: biznes@imgw.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
 2. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub problemu technicznego.
§ 12.
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.